Tävlingsbestämmelser och
bedömningskriterier för Revy-SM

Orange text indikerar förändring jämfört med tidigare år

Tävlingsbestämmelser

1a) TÄVLINGSKLASSER – presentation

Följande tävlingsklasser finns i Revy-SM:

 • Lokalt nummer
 • Sång & Musik
 • Monolog
 • Sketch
 • Dans & Rytm

1b) TÄVLINGSKLASSER – definitioner

Lokalt revynummer
Som Lokalt revynummer räknas nummer som belyser företeelser, personer eller händelser som har anknytning till den plats/region där revyn spelats eller har sitt upptagningsområde. Anmält Lokalt nummer bör åtföljas av tidningsurklipp, radio-& TV-inspelning eller annat som visar att utomstående media behandlat det som numret vill åskådliggöra. All eventuell sång som är av betydande vikt för numret ska framföras live. Läs mer

Sång & Musik
Som Sång och Musiknummer betraktas nummer som till övervägande delen innehåller framförd sång eller musik. Även revynummer där spelande på befintliga eller påhittade instrument är det centrala innehållet skall skickas in i denna klass. All sång som är av betydande vikt för numret ska framföras live. Läs mer

Monolog
En Monolog skall till nästintill uteslutande del framföras av en aktör. Även pantomim eller liknande framförande kan räknas till denna klass. All eventuell sång som är av betydande vikt för numret ska framföras live. Läs mer

Sketch
En Sketch skall till övervägande del framföras genom agerande av minst två aktörer. Även pantomim eller liknande framförande kan räknas till denna klass. All eventuell sång som är av betydande vikt för numret ska framföras live. Läs mer

Dans & Rytm
Nummer i denna tävlingsklass skall till övervägande delen innehålla dans eller andra rytmiska rörelser och klassen är öppen för alla typer av dansnummer. Inga begränsningar finns vad gäller musikval. Läs mer

1c) TÄVLINGSKLASSER – anmälan

Varje revygrupp får anmäla ett nummer i varje klass, men dessutom ”dubblera” i en valfri klass. Observera att om en revygrupp blir nominerad med två nummer i samma klass, får de endast tävla med ett av bidragen. Producenten beslutar i samråd med revygruppen vilket av de båda numren som ska tävla. Revygrupp får tävla i flera klasser. Samma nummer kan anmälas till endast en klass. Undantag görs för lokala nummer, vilka även kan anmälas till ytterligare en annan klass. Observera att om ”lokalt” nummer blir uttaget i två klasser, kan det endast tävla i en klass. Producenten beslutar i detta fall i vilken klass numret ska tävla.

2a) DISPENSER – arrangerande revygrupp

Arrangörsrevy av Festival – SM får ett ”Wild card”, dvs rätt att delta med ett nummer i finalföreställningen utan att numret först bedöms av Jury 1, men får även skicka in tävlingsbidrag till de andra klasserna.

2b) DISPENSER – ungdomsrevyer

I det fall en medlemsgrupp även driver ungdomsrevy och denna har gjort en egen fristående produktion får tävlingsbidrag skickas in också från denna produktion, trots att moderföreningen skickar tävlingsbidrag till samma kategori.

3a) KRAV PÅ INSKICKAT NUMMER – uruppförande

Det anmälda numret måste ha varit uruppfört under tiden 1/3 föregående år till 31/3 tävlingsåret. Med uruppförande menas det tillfälle där numret för första gången spelades inför publik. Vem som uruppfört numret, var detta skedde och huruvida det var inom eller utanför LIS är ointressant – det är fortfarande ett uruppförande.

Det är tillåtet att inkludera ett mycket kort stycke av en originaltext i ett tävlingsnummer för att understryka en poäng eller skapa en ny effekt i numret. Det är också tillåtet att använda korta citat från olika kända verk och sätta samman dessa till en helt ny helhet med en helt ny berättelse. Det går däremot inte att ansöka med ett medley bestående av relativt långa originaltexter. Läs mer

3b) KRAV PÅ INSKICKAT NUMMER – klassindelning

Inskickat nummer ska kunna placeras i en klass enligt punkt 1b) ovan. Vid tveksamma fall avgör LIS:s styrelse tillsammans med den aktuella revyn vilken klass ett inskickat nummer tillhör. Läs mer

3c) KRAV PÅ INSKICKAT NUMMER – spelbarhet på värdscenen

Notera storleken på Revy-SM-scenen! Den kan vara mindre än er egen scen eller vad ert nummer kräver. Storlek med mera framgår av information från Revyfestivalsvärden. Tänk på att numret ska kunna spelas på den befintliga scenen innan ni anmäler det. Detsamma gäller om ert nummer kräver tekniska lösningar utöver det ordinära; i sådana fall, kontrollera tillgänglighet med värdrevyn före inskickande.

3d) KRAV PÅ INSKICKAT NUMMER – anmälan via LIS:s hemsida inom anmälningsperioden

Nummer ska skickas in via den speciellt framtagna tjänsten för nummerinskickande på LIS:s hemsida. Kansliet anslår i god tid uppgifter om mellan vilka datum inlämning till SM via hemsidan är öppen. Bidrag måste lämnas in under anmälningsperioden – omedelbart efter anmälningsperiodens utgång inleds juryarbetet. Bidrag inlämnade efter anmälningsperiodens utgång kommer ej att tas i beaktande.

3e) KRAV PÅ INSKICKAT NUMMER – bifogade dokument

Ett nummer anmäls genom att en videofil med godtagbar bild- och ljudkvalitet laddas upp enligt punkt 3d) ovan, tillsammans med en korrekt ifylld anmälningsblankett samt ett manus om det finns ett. Vid anmälan till Lokalt nummer bör även numrets bakgrundsinformation beskrivas i ett separat dokument, för att underlätta förståelsen vid juryarbetet. Alla uppladdade filer ska namnges såsom anvisat. Nummer som laddas upp utan erforderliga, väsentliga dokument kommer ej att tas i beaktande, likaså nummer med alltför låg bild- eller ljudkvalitet.

3f) KRAV PÅ INSKICKAT NUMMER – tillstånd

Ni måste ha tillstånd av upphovsrättsinnehavare att få framföra ert nummer. Upphovsrättsinnehavare är textförfattare, kompositör, koreograf etc. Om numret innehåller en omskriven sångtext ska tillstånd inhämtas från originalförfattare/förlag. Tillstånden skall EJ skickas till LIS. Skulle ett nummer bli föremål för rättslig prövning så är det textförfattare/revygrupp som står som ansvariga.

3g) KRAV PÅ INSKICKAT NUMMER – medlems- och serviceavgifter erlagda

Varje revygrupp som ansöker måste till fullo ha betalt innevarande bokföringsårs medlems- och serviceavgifter. Vid samproduktioner mellan flera revygrupper eller liknande måste samtliga grupper betalt medlems- och serviceavgifter.

3h) KRAV PÅ INSKICKAT NUMMER – ej tidigare vinnande karaktärer

En revygrupp som tidigare vunnit någon av de 5 klasserna enligt punkt 1b) ovan med en specifik karaktär kan ej ansöka igen om att tävla med nummer där denna karaktär ingår. Detta trots att numret i övrigt (textmassa, utförande mm) är helt nytillverkat.

3i) KRAV PÅ INSKICKAT NUMMER – framförs så som i egna revyn

Tävlingsbidrag ska återges så som de spelades i den egna revyn, både vad gäller inskickat videomaterial och vid en eventuell SM-medverkan så långt det är praktiskt möjligt.Ett undantag gäller för inspelad, framträdande sång, som oavsett förfarande i egna revyn måste framföras live enligt regel 1b ovan. Läs mer

4a) SKYLDIGHETER FÖR UTTAGNA NUMMER – repetitioner

Aktörer i numret är skyldiga att inställa sig till repetitioner på tid som bestäms och meddelas från arrangören.

4b) SKYLDIGHETER FÖR UTTAGNA NUMMER – noter, ljudfiler, bildfiler, filmer etc

Noter eller andra musikarrangemang, ljudinspelningar, projektorbilder, filmer etc skall omgående insändas när arrangören så begär, i de format som arrangören specificerat.

4c) SKYLDIGHETER FÖR UTTAGNA NUMMER – aktörer

I princip skall det vara samma aktörer som tävlar med numret som framförde det i gruppens egen uppsättning. I det fall detta inte låter sig göras skall skälen meddelas LIS:s kansli varefter LIS:s styrelse avgör om tänkt byte får göras. Läs mer

4d) SKYLDIGHETER FÖR UTTAGNA NUMMER – rekvisita

Gruppen skall i möjligaste mån och på egen bekostnad själv medföra rekvisita, kläder, inspelad musik och annan för numret behövlig teknik eller utrustning.

4e) SKYLDIGHETER FÖR UTTAGNA NUMMER – kostnader

Eventuella extra kostnader för framförandet av tävlingsnumret betalas av medlemsgruppen.
Medlemsgruppen är ansvarig för resan till och från festivalsorten. Aktör är skyldig att boka och betala ett aktörspaket som gäller från repetitionsstart t.o.m. lördag. (Se separat repetitionsschema per klass.) Om ni ej når final ingår även en finalrevybiljett i aktörspaketet. Boendet bekostas av aktören eller medlemsgruppen men bokas via ordinarie anmälningsblankett.

5a) JURYARBETE – Jury 1

Jury 1 nominerar anmälda revynummer till Revy-SM. LIS:s styrelse sammanställer informationen från de olika jurygrupperna inom en klass och tar sedan det slutgiltiga beslutet om vilka revynummer som kommer med i Revy-SM:s semifinal- och finalföreställningar.

I varje tävlingsklass tillsätts en Jury 1 som består av:

 • 4-5 medlemsrevyer, samt
 • 1 juryordförande ur LIS:s styrelse.

Medlemsrevyerna lottas ut bland medlemmar som ej skickat in bidrag i den aktuella klassen. Varje medlemsrevy kan vara jurymedlem i högst 1 tävlingsklass. För att skapa bredd och variation ska varje medlemsrevy inom en jurygrupp bestå av minst 3 personer, i varierande åldrar. Jury 1 nominerar enligt bedömningskriterierna nedan.

Varje medlemsrevy samt juryordföranden i en klass nominerar anvisat antal revynummer utan inbördes rangordning.

LIS:s styrelse sammanställer därefter de nominerade numren och tar ut så många nummer per klass och per semifinal som tidsaspekten, antalet inskickade nummer per klass, numrets kvalitet och klassens sammanvägda kvalitet ställt mot övriga klasser medger. Det totala genomförandet av en semifinal får inte överstiga två timmar.

5b) JURYARBETE – Jury 2

Jury 2 avgör vilka bidrag som går vidare från semifinal till final. Vid likaresultat avgör juryordföranden från Jury 1.

Jury 2 består av:

 • Alla revydelegater som är på plats som publik.

Jury 2 röstar enligt bedömningskriterierna nedan, vilka presenteras och exemplifieras av konferenciererna. Varje jurydeltagare röstar utan rangordning på exakt så många nummer per klass som anslås av konferenciererna. Inkommer en röstningsblankett med fel antal nummer framröstade stryks rösten i den klassen.

 • Från Semifinal 1 (Sång & Musik och Sketchklassen) går 2-4 nummer till final i vardera klass.
 • Från Semifinal 2 (Monolog-, dans- och lokala klassen) går 2-4 nummer i lokala klassen samt 2 nummer i vardera monolog- och dansklassen till final.

LIS:s styrelse avgör exakt hur många nummer i varje klass som går vidare, tidsaspekten är den avgörande faktorn. En målsättning är att finalföreställningen till sin sammansättning av de olika tävlingsklasserna ska spegla en typisk, svensk revyföreställning.

 • Notera 1: om tid finns i finalföreställningen kan fler nummer än de angivna maxantalen ovan avancera från semifinal till final, om LIS:s styrelse tycker att skäl föreligger. LIS:s styrelse kan finalplacera revynummer i vilken eller vilka klasser som helst, även om andra klasser inte fyllt sitt maxantal.
 • Notera 2: en arrangörsrevys wildcardnummer kan göra att en klass överstiger sitt maxantal enligt ovan. Wildcardnumret tävlar utöver de andra framvalda numren.

5c) JURYARBETE – Jury 3

Jury 3 bedömer alla tävlande bidrag i finalföreställningen och avgör vilket nummer inom varje tävlingsklass som vinner Revy-SM. Vid likaresultat avgör juryordföranden.

I varje tävlingsklass tillsätts en Jury 3 som består av:

 • 4 representanter från olika medlemsrevyer, samt
 • 1 juryordförande ur LIS:s styrelse.

Medlemmarna i Jury 3 lottas fram innan SM startar bland medlemsgrupper som ej är uttagna i den aktuella klassen, och vars medlemmar bokat minst ett 3-dagarspaket. Varje medlemsrevy kan delta i Jury 3 i max 1 tävlingsklass. Alla jurymedlemmar från Jury 3 samlas före första finalföreställningen för noggrann genomgång av bedömningskriterierna. Jury 3 ser både fredags- och lördagsföreställningen, och båda föreställningarna väger lika tungt i den samlade bedömningen av numret. Jury 3 får ej vara närvarande under finalföreställningens generalrepetition – tävlingsdeltagarna ska tydligt känna att detta är en repetition, och att de inte blir bedömda. För att undvika påverkan jurymedlemmarna emellan hålls på fredagskvällen inget jurymöte. När sista tävlande nummer spelats på lördagsföreställningen lämnar alla jurymedlemmar spellokalen under festliga former, varpå röstningsresultatet sammanräknas i spellokalens biutrymmen. Där lämnas den nu ifyllda röstningsblanketten till juryordföranden som öppet sammanräknar de inkomna rösterna med sin egen.

Varje jurymedlem röstar på 3 revynummer i den aktuella klassen enligt skalan 4, 2 och 1 poäng:

 • 4 poäng till det nummer som bäst motsvarar bedömningskriterierna nedan
 • 2 poäng till det nummer som näst bäst motsvarar bedömningskriterierna nedan
 • 1 poäng till det nummer som näst, näst bäst motsvarar bedömningskriterierna nedan

Bedömningskriterier

Jurygrupperna kommer att beakta följande 4 huvudkriterier:

Numrets innehåll
Öppning, textkvalitet*, slutpoäng*, genomtänkt

Framförande
Skicklighet, utstrålning, tempo, välrepeterat

Helhetsintryck
Första intrycket av numret, nådde man målet, något annat som förhöjde numret

Nytänkande
Fanns inslag av nytänkande vad gäller numrets innehåll, framförande eller helhetsintryck

* i förekommande fall

Frågor och svar

Under frågor och svar ges en mer noggrann genomgång av vissa regelavsnitt och tydligare exempel för att undvika de vanligaste misstagen och feluppfattningarna av våra SM-regler.

TÄVLINGSKLASSER OCH KLASSDEFINITIONER (Regel 1a-1b)

När vi anmäler ett nummer i lokala klassen, måste vi inkludera bakgrundshistorien på en separat pdf-fil?

Ja. Ni gör livet lättare och trevligare för den som ska bedöma ert nummer om hen förstår vad som hänt på orten. Skriv en mycket kort bakgrundsberättelse, inkludera gärna tidningsklipp och fotografier och spara ner det som ETT (1) pdf-dokument, så hålls all info samlad.

I Sång & Musik-klassen, får man använda en musikinspelning istället för revy-SM-orkestern?

Ja, det får man, men se till att musikbakgrunden håller en hög kvalitet.

Måste sången vara live? Får man ha inspelad sång?

I de allra flesta fall får man inte ha inspelad sång, dvs sången måste vara live. All sång som är av betydande vikt för numret (leadsång, körsång, stämsång, sång som har text osv) måste framföras live och får inte vara en del av musikbakgrunden. Ni får däremot ha sångare som sjunger i kulissen utan att synas för publiken, under förutsättning att det var exakt så ni gjorde numret i den egna revyn. Om revynumret innehåller sångröster med mycket låg musikalisk betydelse, såsom ”synth-kör” som sitter ihop med en musikbakgrund, kan det dock vara tillåtet – vilket i så fall avgörs av styrelsen – men så fort rösterna är av betydande vikt måste de vara live. Man får aldrig så att säga luras, ge skenet av att man sjunger (såvida inte numrets kärna består av komisk mim eller liknande).

Denna regel gäller ej i Dans & Rytmklassen eftersom fokus ligger på rytmiska rörelser och ej på sång.

Vi har blandat innehåll i vårt nummer, exempelvis en sketch som avslutas med en sång, får man ha det?

Ja, det får man absolut. Den del som det är mest av avgör i vilken klass numret tävlar. Tänk då på att om numret är 4 minuter långt och består av 2.01 sång så måste numret tävla i Sång & Musik, inte i sketch! Mer än 50% av innehållet måste vara enligt numrets definition.

Får man sjunga eller spela i ett Dans & Rytmnummer? Får man dansa i ett Sång & Musiknummer?

Ja. Emellan Dans & Rytm och Sång & Musik finns en viss överlappning eftersom det är fullt tillåtet att själv sjunga och/eller spela i ett Dans & Rytmnummer, på samma sätt som det givetvis är fullt tillåtet att ha dans i ett Sång & Musiknummer. Det är den inskickande revyn som avgör i vilken klass numret ska tävla. Om ni tycker dans och rörelser är det centrala innehållet bör ni skicka i Dans & Rytm, men tycker ni istället att sången och texten är det viktigaste skickar ni i Sång & Musik. Om däremot exempelvis sjungande och/eller spelande är själva numrets tyngdpunkt – och dansmomenten är av underordnad betydelse – ska ni skicka till Sång & musik.

Vad gäller vid musikval för klassen Dans & Rytm?

I Dans & Rytm finns inga begränsningar om vilken musik som får användas eller hur musiken framförs. Ni får ha nya låtar, gamla låtar, nya texter, gamla texter, hela låtar, medleys, med sång, utan sång, sjunga själva, ha inspelad sång, playback, singback, med eller utan revy-SM-orkestern.

Vi bankar och slår på saker och skapar olika rytmer i vårt nummer. Ska vi skicka in i Dans & Rytm då?

Nej! Nummer där det är spelande på något (verkligt instrument eller ej) är det mest centrala innehållet – det som är numrets kärna – ska ni skicka till Sång & Musikklassen och inget annat! Det är anledningen till varför klassen heter just Sång OCH MUSIK. När ni spelar så är ju de verkliga ljuden ni skapar ett centralt innehåll, ni musicerar, och därför ska ni skicka in i just Sång & Musik. ”OCH RYTM” i klassen Dans & Rytm syftar istället på rytmiska kroppsrörelser som utförs stumt, där själva rörelsen är det viktiga. (Om ni däremot på ett rytmiskt vis enbart låtsas spela på saker (fastän de egentliga ljuden ligger på ett musikspår) finns ju inget musicerande att bedöma varpå istället själva rörelsen är det centrala – numret ska i så fall skickas till Dans & Rytm.)

Vi är flera personer som medverkar i ett nummer vi skickar in i Monolog-klassen, är det en bra idé?

Nej, oftast är det en dålig idé att skicka in i Monolog-klassen om man är flera som utför numret. Om flera personer agerar i numret – då är det en sketch. Det spelar ingen roll om det exempelvis är EN person som sköter allt talande medan en eller flera andra personer endast agerar tyst, det är likväl flera personer som påverkar vad som sker i numret och det finns agerande dem emellan – således en sketch. Även om man spelar in andra personer (eller sig själv) som exempelvis agerar i en video men där en roll görs live så är det en sketch.

Tänkbara undantag är exempelvis om en andra person medverkar i en tidsmässigt oerhört begränsad bråkdel av numret för att skapa en inramning, slutpoäng, början etc. Man skulle också kunna tänka sig ett hypotetiskt fall med en trollkarl som har en person gömd under ett bord (så att denne kan utföra trolleritricken), dvs man ger skenet av att vara endast 1 person på scenen. 

Reglerna för monolog kontra sketch är dock ganska strikta och undantag tillhör naturligtvis ovanligheterna. Kontakta LIS innan ni skickar in om ni är osäkra.

Vi rappar eller pratar rytmiskt i vårt nummer, i vilken klass ska vi skicka in?

Om merparten av numrets innehåll är att en eller flera personer pratar rytmiskt med eller utan komp så ska ni skicka in i Sång och Musik. Inte exempelvis i monolog eller i sketch. Rytm (som hörs) är en del av musikens grundpelare, dvs rytmer är musik – alltså ska numret in i Sång och Musik. (Revynummer med rytmer där rörelser är det viktiga, dvs visuella rytmer snarare än ljudbaserade rytmer hör däremot till klassen Dans och Rytm.)

URUPPFÖRANDE (Regel 3a)

Vad är ett uruppförande?

Det är när numret för första gången spelades för en publik. Det gör inget om numret ligger oanvänt i en byrålåda i 10 år, men när numret för första gången framförs för en publik, då är det uruppfört, OAVSETT VEM som genomför uruppförandet eller VAR i världen detta sker. Alla uruppföranden räknas, även de som sker helt utanför LIS:s värld. Repetitionsarbetet är dock inte en del av uruppförandet.

När måste nummer i Revy-SM vara uruppförda?

Från och med första mars kalenderåret INNAN Revy-SM infaller till och med sista mars SAMMA år som Revy-SM infaller.

Om vi ser ett revynummer på youtube (en grupp som framför ett nummer inför publik), kan vi spela det i vår revy och sen söka till SM med numret?

Troligtvis kan ni inte söka till SM med numret, nej. När skedde numrets urpremiär? Ja, den kan ha skett när gruppen på videon framförde numret första gången, men likaväl kan de i sin tur ha fått numret från en ännu tidigare förlaga. I vilket fall som helst så äger ju inte ni numrets uruppförande, och kan därmed inte garantera att numret inte är för gammalt. Bara för att man anammar ett nummer från ett annat land eller från en annan genre så har man inte skapat ett nytt nummer. Man skapar inte heller ett nytt nummer genom att översätta det från utrikiska till svenska. Om numret cirkulerat på youtube kan man nog utgå ifrån att det är alldeles för gammalt för att kunna användas i SM, och det är alltså den inskickande revyn som måste specificera uruppförandedatum och upphovsman. Om ni däremot använder numret i er egen revy eller ej är helt upp till er och inget som LIS lägger sig i.

Om vi ser en skojig filmsekvens på youtube då, det är alltså inte från någon scenshow, kan vi ansöka med en scenvariant av den till SM?

Troligtvis inte. Samma sak som frågan ovan, ni måste kunna garantera att filmens innehåll inte har ett för gammalt uruppförandedatum, vilket är svårt. När är filmen uppladdad på internet? Finns kopior av denna film som är uppladdade ännu tidigare? Som ni märker blir det svårt för den inskickande revyn att garantera numrets urpremiärdatum om man använder saker man hittat på nätet.

Finns det något tänkbart scenario där ett nummer man hittat på exempelvis youtube kan vara ok att skicka till Revy-SM?

Ja. Under förutsättning att
A) numrets sceniska urpremiär går att spåra till ett specifikt datum inom den tillåtna tidsperioden, OCH
B) det är ställt bortom all rimlig tvivel att numret aldrig spelats för publik före detta datum, OCH
C) ni har upphovsmannens (den som skapade numret ni hittat på nätet) uttryckliga tillstånd,
DÅ är det ok att skicka in ett sånt nummer. Annars inte.

För att numret ska anses vara nytt, VAD i numret är det man tittar på? Är det bara texten eller?

Nej, man tittar på alla väsentliga och centrala delar i numret. Om man exempelvis skulle skicka in Hasse och Tages sketch ”Spik i foten” (som egentligen heter ”På jobbet”) från 1970, då är ju det centrala i numret själva texten, som givetvis skulle vara på tok för gammal. I ett dansnummer är det istället stegen som är det centrala innehållet och då måste följaktligen koreografin – sett ur ett helhetsperspektiv – vara nyskapad. Om hela numret är uppbyggt exempelvis kring en trolleriakt som i sig är mycket gammal, men texten som trollkarlen pratar saknar betydelse för numret är det ju själva trolleritricket som är det centrala innehållet i numret, varpå trolleritricket i sig måste vara uruppfört inom tidsgränserna. Annat centralt innehåll skulle kunna vara en optisk synvilla eller en teknisk effekt som hela numret hänger på, vissa kostymer som ger vissa effekter och dylikt. Man tar alltså ett helhetsgrepp om hela revynumret när man avgör om det är ok eller ej att tävla med, man tar inte bara texten, nej.

Att stapla olika vitsar man sett på internet och sätta ihop dessa till ett nytt nummer då, är det ok?

Ja, det finns inga regelmässiga hinder mot att göra så. Man skapar en ny helhet. Man får ju använda mycket korta citat för att skapa en effekt eller en ny helhet, men man får däremot inte använda långa stycken originaltext för att exempelvis framföra ett hyllningsnummer till en person. 

SÅSOM I DEN EGNA REVYN (Regel 3i)

Vilka förbättringar får man göra av ett nummer när man ska spela det i Revy-SM?

Mycket få. Numret ska spelas såsom i den egna revyn, så långt det är praktiskt möjligt. En förändring som oftast är godkänd är dock exempelvis byte av aktör. Om en originalaktör får förhinder är det oftast tillåtet att byta ut denne mot en annan, likvärdig, aktör. Minst hälften av originalaktörerna från den egna revyn måste dock medverka i numret även på Revy-SM. I övrigt är det fullt naturligt att man tränar lite extra på numret inför SM, vässar dansstegen eller jobbar extra med sångstämmor eller skådespeleritiming, men man får inte lägga till eller ta bort väsentliga stycken eller göra omvälvande förändringar. Ett undantag är om SM-föreställningens regissör vill göra någon större ändring för att passa in numret i föreställningen, men en sådan ändring är i så fall redan genomdiskuterad med LIS-styrelsen. Kom dock ihåg att om ni har sång av betydande vikt i numret så måste den framföras live! Endast sång av i det närmaste musikalisk obetydlig art får finnas på backingtracks och liknande (detta gäller i Sång & Musik- och Lokalt nummer-klasserna).

Kontrollera med kansliet innan du gör ändringar i det tävlande numret.

BEDÖMNINGSKRITERIERNA

Hur hanteras bedömningskriterierna?

Alla jurymedlemmar i alla juryinstanser gör sitt bästa för att sammanväga de fyra huvudkriterierna Numrets innehåll, Framförande, Helhetsintryck och Nytänkande. Alla fyra värderas lika.

ÖVRIGA FRÅGOR

Man får visst "dubblera" i vissa klasser, hur funkar det?

Jo, i en av de fem tävlingsklasserna (Lokalt nummer, Sång & Musik, Dans & Rytm, Monolog, Sketch) får du skicka in TVÅ nummer i samma klass om du vill, du väljer själv i vilken klass i så fall. Maximalt ETT av de inskickade numren i klassen kan dock bli utvalt att tävla i SM.

Dessutom får du skicka ett nummer till TVÅ OLIKA tävlingsklasser om du vill, förutsatt att den ena klassen är Lokalt nummer. En sång kan du exempelvis skicka till BÅDE Sång & musik OCH Lokalt nummer (om du vill), men du kan däremot inte skicka den till exempelvis både Sång & musik och Sketch.

Du får däremot inte skicka in TVÅ nummer i TVÅ olika klasser.

Vi har en eller flera aktörer som inte kan medverka på SM, vad gäller då?

Egentligen ska det vara samma aktörer på Revy-SM som i originalversionen, men LIS har förståelse för att det ibland inte låter sig göras. Minst hälften av originalpersonerna måste dock framföra numret på Revy-SM. Alla byten måste på förhand godkännas av styrelse eller kansli. Kontakta LIS omedelbart om ni behöver göra byte.

Finns några regler kring hur långa nummer får vara?

Nej, det finns inga regler kring hur långa eller korta inskickade nummer får vara. Däremot kan sägas att ju längre ett nummer är, desto större krav ställs på numrets kvalitet i allmänhet och skådespeleriet i synnerhet. Det är relativt få långa nummer som brukar ta sig till Revy-SM, eftersom de i regel brukar städa bort sig själva genom att inte få några poäng av uttagningsjuryn. Några undantag finns, givetvis. 

Vi som spelar i mars får problem, vi hinner inte få filmningen klar tills deadline när numret ska vara anmält infaller. Kan man inte skjuta fram inlämningen av nummer till Revy-SM?

Tyvärr kan vi inte det. Vi vet ganska väl hur lång tid alla moment som sker efter deadlinedatum tar (kolla igenom så att alla nummer är enligt reglerna, lotta och kontakta jurys, juryarbete, sammanställning, bekräftelse, få in teknisk information osv) och vi inser att tid inte finns för att förlänga anmälningsperioden. Däremot kan ju revyer som spelar i mars söka till SM med nummer från FÖRRA kalenderåret, just för att ni inte ska få stressigt med att lämna in numret. Vi måste dra gränsen någonstans, och så länge Revy-SM ligger i början av augusti sker gränsdragningen i början av mars.

Vad händer om ett nummer eller dess aktörer bryter mot reglerna ovan?

Då riskerar man att diskvalificeras när som helst ur tävlingen. Om exempelvis styrelse och jury 1 inte uppmärksammat att ett inskickat nummer är för gammalt och detta istället uppdagas på semifinalen – eller ännu värre, i finalen – stryks numret på plats direkt. Detta gäller givetvis vid alla grova regelbrott, ej endast den om uruppförande.

Varför måste man ladda upp PDF-filer när jag anmäler mina nummer? Går det inte lika bra med Word-filer?

Nej, det gör det inte. För att öppna PDF-filer laddar man vid behov ner en gratis PDF-läsarprogramvara medan Word-filer måste öppnas med köpprogramvara från Microsoft. Alla hyfsat moderna program kan dock tillverka PDF-filer.

LÄGG TILL EN FRÅGA

Har du en viktig fråga som är av allmänt intresse och som du vill ha besvarad på denna sida? Skriv den i rutan nedan och klicka på Skicka in.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

KOMMANDE REVYFESTIVALER

2020 Karlskrona
5-8 augusti (v 32)

MEDLEMS-FÖRMÅNER

HITTAT FEL?

Har du hittat ett misstag på sidan? Maila kansliet omedelbart på så åtgärdar vi det!

KONTAKT

Lokalrevyer i Sverige
0515 – 185 20

Om festivalen

Svensk Revyfestival med Revy-SM arrangeras v. 31 eller v. 32 (och avslutas den lördag som infaller fr.o.m. 5/8 t.o.m. 11/8). Vill DU och din revygrupp arrangera festivalen i framtiden? Kontakta kansliet för att få grundläggande info inklusive mallar för budget, schema, mm.

Hittat ett fel?
Har du hittat ett fel på sidan? Maila kansliet omedelbart så åtgärdar vi det!