Tävlingsbestämmelser och bedömningskriterier för Revy-SM

ORANGE TEXT INNEBÄR FÖRÄNDRING, OMFORMULERING ELLER SKÄRPNING JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅRS REGLER!

Tävlingsbestämmelser

1a) TÄVLINGSKLASSER - presentation

Följande tävlingsklasser finns i Revy-SM:

 • Lokalt nummer
 • Sång & Musik
 • Monolog
 • Sketch
 • Dans & Rytm

1b) TÄVLINGSKLASSER - definitioner

Lokalt revynummer
Som Lokalt revynummer räknas nummer som belyser företeelser, personer eller händelser som har anknytning till den plats/region där revyn spelats eller har sitt upptagningsområde. Anmält Lokalt nummer bör åtföljas av tidningsurklipp, radio-& TV-inspelning eller annat som visar att utomstående media behandlat det som numret vill åskådliggöra.

Sång & Musik
Som Sång och Musiknummer betraktas nummer som till övervägande delen innehåller framförd sång eller musik. Även revynummer där spelande på befintliga eller påhittade instrument är det centrala innehållet skall skickas in i denna klass.

Monolog
En Monolog skall till nästintill uteslutande del framföras av en aktör. Även pantomim eller liknande framförande kan räknas till denna klass.

Sketch
En Sketch skall till övervägande del framföras genom agerande av minst två aktörer. Även pantomim eller liknande framförande kan räknas till denna klass.

Dans & Rytm
Nummer i denna tävlingsklass skall till övervägande delen innehålla dans eller andra rytmiska rörelser och klassen är öppen för alla typer av dansnummer.

1c) TÄVLINGSKLASSER - anmälan

Varje revygrupp får anmäla ett nummer i varje klass, men dessutom ”dubblera” i en valfri klass. Observera att om en revygrupp blir nominerad med två nummer i samma klass, får de endast tävla med ett av bidragen. Producenten beslutar i samråd med revygruppen vilket av de båda numren som ska tävla. Revygrupp får tävla i flera klasser. Samma nummer kan anmälas till endast en klass. Undantag görs för lokala nummer, vilka även kan anmälas till ytterligare en annan klass. Observera att om ”lokalt” nummer blir uttaget i två klasser, kan det endast tävla i en klass. Producenten beslutar i detta fall i vilken klass numret ska tävla.

2a) DISPENSER – arrangerande revygrupp

Arrangörsrevy av Festival – SM får ett ”Wild card”, dvs rätt att delta med ett nummer i finalföreställningen utan att numret först bedöms av Jury 1, men får även skicka in tävlingsbidrag till de andra klasserna.

2b) DISPENSER - ungdomsrevyer

I det fall en medlemsgrupp även driver ungdomsrevy och denna har gjort en egen fristående produktion får tävlingsbidrag skickas in också från denna produktion, trots att moderföreningen skickar tävlingsbidrag till samma kategori.

3a) KRAV PÅ INSKICKAT NUMMER - uruppförande

Det anmälda numret måste ha varit uruppfört under tiden 1/3 föregående år till 31/3 tävlingsåret. Med uruppförande menas det tillfälle där numret för första gången spelades inför publik. Vem som uruppfört numret, var detta skedde och huruvida det var inom eller utanför LIS är ointressant - det är fortfarande ett uruppförande.

Det är tillåtet att inkludera ett mycket kort stycke av en originaltext i ett tävlingsnummer för att understryka en poäng eller skapa en ny effekt i numret. Det är också tillåtet att använda korta citat från olika kända verk och sätta samman dessa till en helt ny helhet med en helt ny berättelse. Det går däremot inte att ansöka med ett medley bestående av relativt långa originaltexter.

3b) KRAV PÅ INSKICKAT NUMMER - klassindelning

Inskickat nummer ska kunna placeras i en klass enligt punkt 1b) ovan. Vid tveksamma fall avgör LIS:s styrelse tillsammans med den aktuella revyn vilken klass ett inskickat nummer tillhör.

3c) KRAV PÅ INSKICKAT NUMMER - spelbarhet på värdscenen

Notera storleken på Revy-SM-scenen! Den kan vara mindre än er egen scen eller vad ert nummer kräver. Storlek med mera framgår av information från Revyfestivalsvärden. Tänk på att numret ska kunna spelas på den befintliga scenen innan ni anmäler det. Detsamma gäller om ert nummer kräver tekniska lösningar utöver det ordinära; i sådana fall, kontrollera tillgänglighet med värdrevyn före inskickande.

3d) KRAV PÅ INSKICKAT NUMMER - anmälan via LIS:s hemsida inom anmälningsperioden

Nummer ska skickas in via den speciellt framtagna tjänsten för nummerinskickande på LIS:s hemsida. Kansliet anslår i god tid uppgifter om mellan vilka datum inlämning till SM via hemsidan är öppen. Bidrag måste lämnas in under anmälningsperioden - omedelbart efter anmälningsperiodens utgång inleds juryarbetet. Bidrag inlämnade efter anmälningsperiodens utgång kommer ej att tas i beaktande.

3e) KRAV PÅ INSKICKAT NUMMER - bifogade dokument

Ett nummer anmäls genom att en videofil med godtagbar bild- och ljudkvalitet laddas upp enligt punkt 3d) ovan, tillsammans med en korrekt ifylld anmälningsblankett samt ett manus om det finns ett. Vid anmälan till Lokalt nummer bör även numrets bakgrundsinformation beskrivas i ett separat dokument, för att underlätta förståelsen vid juryarbetet. Alla uppladdade filer ska namnges såsom anvisat. Nummer som laddas upp utan erforderliga, väsentliga dokument kommer ej att tas i beaktande, likaså nummer med alltför låg bild- eller ljudkvalitet.

3f) KRAV PÅ INSKICKAT NUMMER - tillstånd

Ni måste ha tillstånd av upphovsrättsinnehavare att få framföra ert nummer. Upphovsrättsinnehavare är textförfattare, kompositör, koreograf etc. Om numret innehåller en omskriven sångtext ska tillstånd inhämtas från originalförfattare/förlag. Tillstånden skall EJ skickas till LIS. Skulle ett nummer bli föremål för rättslig prövning så är det textförfattare/revygrupp som står som ansvariga.

3g) KRAV PÅ INSKICKAT NUMMER - medlems- och serviceavgifter erlagda

Varje revygrupp som ansöker måste till fullo ha betalt innevarande bokföringsårs medlems- och serviceavgifter.

3h) KRAV PÅ INSKICKAT NUMMER - ej tidigare vinnande karaktärer

En revygrupp som tidigare vunnit någon av de 5 klasserna enligt punkt 1b) ovan med en specifik karaktär kan ej ansöka igen om att tävla med nummer där denna karaktär ingår. Detta trots att numret i övrigt (textmassa, utförande mm) är helt nytillverkat.

3i) KRAV PÅ INSKICKAT NUMMER - framförs så som i egna revyn

Tävlande nummer ska framföras så som de framfördes i den egna revyn, så långt det är praktiskt möjligt.

4a) SKYLDIGHETER FÖR UTTAGNA NUMMER - repetitioner

Aktörer i numret är skyldiga att inställa sig till repetitioner på tid som bestäms och meddelas från arrangören.

4b) SKYLDIGHETER FÖR UTTAGNA NUMMER - noter, ljudfiler, bildfiler, filmer etc

Noter eller andra musikarrangemang, ljudinspelningar, projektorbilder, filmer etc skall omgående insändas när arrangören så begär, i de format som arrangören specificerat.

4c) SKYLDIGHETER FÖR UTTAGNA NUMMER - aktörer

I princip skall det vara samma aktörer som tävlar med numret som framförde det i gruppens egen uppsättning. I det fall detta inte låter sig göras skall skälen meddelas LIS:s kansli varefter LIS:s styrelse avgör om tänkt byte får göras.

4d) SKYLDIGHETER FÖR UTTAGNA NUMMER - rekvisita

Gruppen skall i möjligaste mån och på egen bekostnad själv medföra rekvisita, kläder, inspelad musik och annan för numret behövlig teknik eller utrustning.

4e) SKYLDIGHETER FÖR UTTAGNA NUMMER - kostnader

Eventuella extra kostnader för framförandet av tävlingsnumret betalas av medlemsgruppen.
Medlemsgruppen är ansvarig för resan till och från festivalsorten. Aktör är skyldig att boka och betala ett aktörspaket som gäller från repetitionsstart t.o.m. lördag. (Se separat repetitionsschema per klass.) Om ni ej når final ingår även en finalrevybiljett i aktörspaketet. Boendet bekostas av aktören eller medlemsgruppen men bokas via ordinarie anmälningsblankett.

5a) JURYARBETE - Jury 1

Jury 1 nominerar anmälda revynummer till Revy-SM. LIS:s styrelse sammanställer informationen från de olika jurygrupperna inom en klass och tar sedan det slutgiltiga beslutet om vilka revynummer som kommer med i Revy-SM:s semifinal- och finalföreställningar.

I varje tävlingsklass tillsätts en Jury 1 som består av:

 • 4-5 medlemsrevyer, samt
 • 1 juryordförande ur LIS:s styrelse.

Medlemsrevyerna lottas ut bland medlemmar som ej skickat in bidrag i den aktuella klassen. Varje medlemsrevy kan vara jurymedlem i högst 1 tävlingsklass. För att skapa bredd och variation ska varje medlemsrevy inom en jurygrupp bestå av minst 3 personer, i varierande åldrar. Jury 1 nominerar enligt bedömningskriterierna nedan.

Varje medlemsrevy samt juryordföranden i en klass nominerar anvisat antal revynummer utan inbördes rangordning.

LIS:s styrelse sammanställer därefter de nominerade numren och tar ut så många nummer per klass och per semifinal som tidsaspekten, antalet inskickade nummer per klass, numrets kvalitet och klassens sammanvägda kvalitet ställt mot övriga klasser medger. Det totala genomförandet av en semifinal får inte överstiga två timmar.

5b) JURYARBETE - Jury 2

Jury 2 avgör vilka bidrag som går vidare från semifinal till final. Vid likaresultat avgör juryordföranden från Jury 1.

Jury 2 består av:

 • Alla revydelegater som är på plats som publik.

Jury 2 röstar enligt bedömningskriterierna nedan, vilka presenteras och exemplifieras av konferenciererna. Varje jurydeltagare röstar utan rangordning på exakt så många nummer per klass som anslås av konferenciererna. Inkommer en röstningsblankett med fel antal nummer framröstade stryks rösten i den klassen.

 • Från Semifinal 1 (Sång & Musik och Sketchklassen) går 2-4 nummer till final i vardera klass.
 • Från Semifinal 2 (Monolog-, dans- och lokala klassen) går 2-4 nummer i lokala klassen samt 2 nummer i vardera monolog- och dansklassen till final.

LIS:s styrelse avgör exakt hur många nummer i varje klass som går vidare, tidsaspekten är den avgörande faktorn. En målsättning är att finalföreställningen till sin sammansättning av de olika tävlingsklasserna ska spegla en typisk, svensk revyföreställning.

 • Notera 1: om tid finns i finalföreställningen kan fler nummer än de angivna maxantalen ovan avancera från semifinal till final, om LIS:s styrelse tycker att skäl föreligger. LIS:s styrelse kan finalplacera revynummer i vilken eller vilka klasser som helst, även om andra klasser inte fyllt sitt maxantal.
 • Notera 2: en arrangörsrevys wildcardnummer kan göra att en klass överstiger sitt maxantal enligt ovan. Wildcardnumret tävlar utöver de andra framvalda numren.

5c) JURYARBETE - Jury 3

Jury 3 bedömer alla tävlande bidrag i finalföreställningen och avgör vilket nummer inom varje tävlingsklass som vinner Revy-SM. Vid likaresultat avgör juryordföranden.

I varje tävlingsklass tillsätts en Jury 3 som består av:

 • 4 representanter från olika medlemsrevyer, samt
 • 1 juryordförande ur LIS:s styrelse.

Medlemmarna i Jury 3 lottas fram innan SM startar bland medlemsgrupper som ej är uttagna i den aktuella klassen, och vars medlemmar bokat minst ett 3-dagarspaket. Varje medlemsrevy kan delta i Jury 3 i max 1 tävlingsklass. Alla jurymedlemmar från Jury 3 samlas före första finalföreställningen för noggrann genomgång av bedömningskriterierna. Jury 3 ser både fredags- och lördagsföreställningen, och båda föreställningarna väger lika tungt i den samlade bedömningen av numret. Jury 3 får ej vara närvarande under finalföreställningens generalrepetition - tävlingsdeltagarna ska tydligt känna att detta är en repetition, och att de inte blir bedömda. För att undvika påverkan jurymedlemmarna emellan hålls på fredagskvällen inget jurymöte. När sista tävlande nummer spelats på lördagsföreställningen lämnar alla jurymedlemmar spellokalen under festliga former, varpå röstningsresultatet sammanräknas i spellokalens biutrymmen. Där lämnas den nu ifyllda röstningsblanketten till juryordföranden som öppet sammanräknar de inkomna rösterna med sin egen.

Varje jurymedlem röstar på 3 revynummer i den aktuella klassen enligt skalan 4, 2 och 1 poäng:

 • 4 poäng till det nummer som bäst motsvarar bedömningskriterierna nedan
 • 2 poäng till det nummer som näst bäst motsvarar bedömningskriterierna nedan
 • 1 poäng till det nummer som näst, näst bäst motsvarar bedömningskriterierna nedan

Bedömningskriterier

Jurygrupperna kommer att beakta följande 4 huvudkriterier:

Numrets innehåll
Öppning, textkvalitet*, slutpoäng*, genomtänkt

Framförande
Skicklighet, utstrålning, tempo, välrepeterat

Helhetsintryck
Första intrycket av numret, nådde man målet, något annat som förhöjde numret

Nytänkande
Fanns inslag av nytänkande vad gäller numrets innehåll, framförande eller helhetsintryck

* i förekommande fall

KONTAKT REVYFESTIVAL 2018

Gullan Danielsson (frågor gällande anmälan, boende, fakturering), 070-381 87 83. Observera att anmälan endast kan göras via formuläret!

Niklas Nilsson (projektledning), 070-798 88 45

Björn Holmgren (projektledning), 070-588 94 20

Andreas Sköld (regissör), 073-651 46 49

Lokalrevyer i Sverige (medlemskap, regler, press mm), 0515-185 20

MEDLEMS-FÖRMÅNER

HITTAT FEL?

Har du hittat ett misstag på sidan? Maila kansliet omedelbart på så åtgärdar vi det!

Om festivalen

Svensk Revyfestival med Revy-SM arrangeras v. 31 eller v. 32 (och avslutas den lördag som infaller fr.o.m. 5/8 t.o.m. 11/8). 7-10 augusti 2019 är festivalen i Östersund.

Vill DU och din revygrupp arrangera festivalen i framtiden? Kontakta kansliet för att få grundläggande info inklusive mallar för budget, schema, mm.

Hittat ett fel?
Har du hittat ett fel på sidan? Maila kansliet omedelbart så åtgärdar vi det!