Tävlingsbestämmelser för Revy-SM

1a) TÄVLINGSKLASSER– presentation
Följande tävlingsklasser finns i Revy-SM:

 • Lokalt nummer
 • Sång & musik
 • Monolog
 • Sketch
 • Dans & rytm

1b) TÄVLINGSKLASSER – definitioner
Lokalt revynummer
Grundregel:
Till Lokalt revynummer räknas nummer som belyser företeelser, personer eller händelser som har anknytning till den plats/region där revyn spelats eller har sitt upptagningsområde. All eventuell sång framförs live.

 • Anmält Lokalt nummer bör, i förekommande fall, åtföljas av en kort skriven bakgrundsberättelse, tidningsurklipp, radio-& TV-inspelning eller annat som visar att utomstående media behandlat det som numret vill åskådliggöra.

Sång & Musik
Grundregel:
Sång & Musiknummer ska innehålla mer än 50 procent sång eller musik och ska framföras live.
Revynummer där spelande på befintliga eller påhittade instrument är det centrala innehållet skall skickas in i denna klass.

 • All sång som är av betydande vikt för numret (leadsång, körsång, stämsång) måste framföras live.
 • Inspelad musik får användas.

Monolog
Grundregel:
En Monolog skall innehålla mer än 50 procent tal och framföras genom agerande av en aktör. All eventuell sång ska framföras live.

 • Oerhört korta övergångar från andra nummer i början och slutet kan godkännas.
 • Även pantomim eller liknande framförande kan räknas till denna klass.

Sketch
Grundregel:
En Sketch skall innehålla mer än 50 procent tal och framföras genom agerande av minst två aktörer. All eventuell sång ska framföras live.

 • Även pantomim eller liknande framförande kan räknas till denna klass.

Dans & Rytm
Grundregel:
Dans & Rytm nummer ska innehålla mer än 50 procent av framförd dans eller andra rytmiska rörelser och klassen är öppen för alla typer av dansnummer.

 • Inga begränsningar finns vad gäller musikval.

1c) TÄVLINGSKLASSER – anmälan
Varje revygrupp får anmäla ett nummer i varje klass, men dessutom ”dubblera” i en valfri klass. Observera att om en revygrupp blir nominerad med nummer i samma klass, får de endast tävla med ett av bidragen. Producenten beslutar i samråd med revygruppen vilket av de båda numren som ska tävla. Revygrupp får tävla i flera klasser. Samma nummer kan anmälas till endast en klass. Undantag för lokala nummer, vilka kan anmälas till ytterligare en annan klass. Observera att om ”lokalt” nummer blir uttaget i två klasser, kan det endast tävla i en klass. Producenten beslutar i detta fall i vilken klass numret ska tävla.

2a) URUPPFÖRANDE – grundförutsättning för att skicka in ett tävlingsbidrag
Det anmälda numret måste ha varit uruppfört under tiden 1/3 ett år före tävlingsåret år till 31/3 tävlingsåret. Med uruppförande menas det tillfälle där numret för första gången spelades inför publik. Vem som uruppfört numret, var detta skedde och huruvida det var inom eller utanför LIS är ointressant – det är fortfarande ett uruppförande. Alla för numret väsentliga delar tas i beaktande, ej enbart exempelvis dess text.

 • Det är dock tillåtet att använda innehåll från kända verk och använda detta för att skapa nya effekter eller poänger. Det går däremot inte att ansöka med ett medley bestående av relativt långa originaltexter, exempelvis i syfte att hylla en person.

   

2b) URUPPFÖRANDE – tävlingsbidrag i semifinal och final
Tävlingsbidraget ska, så långt det är praktiskt möjligt, framföras så som det skickades in och bedömdes av Uttagningsjuryn.

3a) DISPENSER – byte av aktör till semifinal och till final
Ett byte måste i god tid anmälas till och godkännas av LIS:s styrelse. Den eller de vikarierande aktörerna måste ha deltagit i någon av revygruppens tre senaste årens produktioner. Vid godkänt byte i monologklassen eller vid annat byte där endast en aktör finns placeras numret automatiskt i semifinal.

 • Ett nummer, där en skådespelare med bärande roll byts ut, placeras automatiskt i semifinal.
 • Vid enkla statistroller kan medges dispens mot regel 3a efter godkännande av LIS:s styrelse.

3b) DISPENSER – arrangerande revygrupp
Arrangörsrevy av Festival – SM får ett ”Wild card”, dvs rätt att delta med ett nummer i finalföreställningen utan att numret först bedöms av Uttagningsjury och av Semifinaljury, men får även skicka in tävlingsbidrag till de andra klasserna. Arrangören ska vid inskickande specificera vilket nummer man valt ut till ”Wild card”.

3c) DISPENSER – ungdomsrevyer
I det fall en medlemsgrupp även driver ungdomsrevy och denna har gjort en egen fristående produktion får tävlingsbidrag skickas in också från denna produktion, trots att moderföreningen skickar tävlingsbidrag till samma klass.

4a) KRAV PÅ INSKICKAT NUMMER – klassindelning
Inskickat nummer ska kunna placeras i en klass enligt punkt 1b) ovan. Vid tveksamma fall avgör LIS:s styrelse vilken klass ett inskickat nummer tillhör.

4b) KRAV PÅ INSKICKAT NUMMER – spelbarhet på värdscenen
Notera storleken på Revy-SM-scenen! Den kan vara mindre än er egen scen eller vad ert nummer kräver. Storlek med mera framgår av information från Revyfestivalsvärden. Tänk på att numret ska kunna spelas på den befintliga scenen innan ni anmäler det. Detsamma gäller om ert nummer kräver tekniska lösningar utöver det ordinära; i sådana fall, kontrollera tillgänglighet med värdrevyn före inskickande.

4c) KRAV PÅ INSKICKAT NUMMER – anmälan via LIS:s hemsida inom anmälningsperioden
Nummer ska skickas in via den speciellt framtagna tjänsten för nummerinskickande på LIS:s hemsida. Kansliet anslår i god tid uppgifter om mellan vilka datum inlämning till SM via hemsidan är öppen. Bidrag måste lämnas in under anmälningsperioden – omedelbart efter anmälningsperiodens utgång inleds juryarbetet. Bidrag inlämnade efter anmälningsperiodens utgång kommer ej att tas i beaktande. 

4d) KRAV PÅ INSKICKAT NUMMER – bifogade dokument
Ett nummer anmäls genom att en videofil med godtagbar bild- och ljudkvalitet laddas upp enligt punkt 4c) ovan, tillsammans med en korrekt ifylld anmälningsblankett samt ett manus om det finns ett. Vid anmälan till Lokalt nummer bör även numrets bakgrundsinformation beskrivas i ett separat dokument, för att underlätta förståelsen vid juryarbetet. Alla uppladdade filer ska namnges såsom anvisat på anmälningssidan. Nummer som laddas upp utan erforderliga, väsentliga dokument kommer ej att tas i beaktande, likaså nummer med alltför låg bild- eller ljudkvalitet.

4e) KRAV PÅ INSKICKAT NUMMER – tillstånd
Inskickande revygrupp tar fullt juridiskt ansvar för det material som anmälts.

 4f) KRAV PÅ INSKICKAT NUMMER – medlems- och serviceavgifter erlagda
Varje revygrupp som ansöker måste till fullo ha betalt innevarande bokföringsårs medlems- och serviceavgifter. Vid samproduktioner mellan flera revygrupper eller liknande måste samtliga grupper betalt medlems- och serviceavgifter.

4g) KRAV PÅ INSKICKAT NUMMER – ej tidigare vinnande karaktärer
En revygrupp som tidigare vunnit någon av de 5 klasserna enligt punkt 1b) ovan med en specifik karaktär kan ej ansöka igen om att tävla med nummer där denna karaktär ingår mer än i marginell betydelse. Detta trots att numret i övrigt (textmassa, utförande mm) är helt nytillverkat.

5a) SKYLDIGHETER FÖR UTTAGNA NUMMER – repetitioner
Aktörer i numret är skyldiga att inställa sig till repetitioner på tid som bestäms och meddelas från arrangören.

5b) SKYLDIGHETER FÖR UTTAGNA NUMMER – noter, ljudfiler, bildfiler, filmer etc
Noter eller andra musikarrangemang, ljudinspelningar, projektorbilder, filmer etc skall omgående insändas när arrangören så begär, i de format som arrangören specificerat.

 5c) SKYLDIGHETER FÖR UTTAGNA NUMMER – rekvisita
Gruppen skall i möjligaste mån och på egen bekostnad själv medföra rekvisita, kläder, inspelad musik och annan för numret behövlig teknik eller utrustning.

5d) SKYLDIGHETER FÖR UTTAGNA NUMMER – kostnader
Eventuella extra kostnader för framförandet av tävlingsnumret betalas av medlemsgruppen.
Medlemsgruppen är ansvarig för resan till och från festivalsorten. Aktör är skyldig att boka och betala ett aktörspaket som gäller från repetitionsstart t.o.m. lördag. (Se separat repetitionsschema per klass.) Om ni ej når final ingår även en finalrevybiljett i aktörspaketet. Boendet bekostas av den tävlande revygruppen.

6a) JURYARBETE – Uttagningsjuryn
Uttagningsjuryn nominerar anmälda revynummer till Revy-SM. LIS:s styrelse sammanställer informationen från de olika jurygrupperna inom en klass och tar sedan det slutgiltiga beslutet om vilka revynummer som kommer med i Revy-SM:s semifinal- och finalföreställningar.

I varje tävlingsklass tillsätts en Uttagningsjury som består av:
4-5 medlemsrevyer, samt
1 juryordförande ur LIS:s styrelse.

Medlemsrevyerna lottas ut bland medlemmar som ej skickat in bidrag i den aktuella klassen. Varje medlemsrevy kan vara jurymedlem i högst en tävlingsklass.
LIS:s varmaste rekommendation är att jurygruppen består av minst 3 personer och att gruppen i möjligaste mån sprider medlemmarna i ålder, kön, erfarenhet och funktion i den egna revyn.
Varje medlemsrevy samt juryordföranden i en klass nominerar anvisat antal revynummer utan inbördes rangordning.
LIS:s styrelse sammanställer därefter de nominerade numren och tar ut så många nummer per klass och per semifinal som tidsaspekten, antalet inskickade nummer per klass, numrets kvalitet och klassens sammanvägda kvalitet ställt mot övriga klasser medger. Det totala genomförandet av en semifinal får inte överstiga två timmar.

6b) JURYARBETE – Semifinaljuryn
Semifinaljuryn avgör vilka bidrag som går vidare från semifinal till final. 

Semifinaljuryn består av:
Alla revydelegater som är på plats som publik i salongen och som ser samtliga i semifinalen tävlande nummer. Det är dock ej möjligt att rösta på revynummer framförda av den revygrupp i vilken man som är anmäld som delegat.

Semifinaljuryn röstar enligt bedömningskriterierna nedan, vilka presenteras och exemplifieras av konferenciererna. Varje jurydeltagare röstar på tre nummer utan rangordning.  En röstningsblankett med fel antal nummer i en klass räknas inte. LIS:s styrelse sammanräknar dessa röster och antal röster är helt avgörande för placeringen.

Från Semifinal 1 (Sång & Musik och Sketchklassen) går 2-4 nummer till final i vardera klass.
Från Semifinal 2 (Monolog-, dans- och lokala klassen) går 2-4 nummer i lokala klassen samt 2 nummer i vardera monolog- och dansklassen till final.

LIS:s styrelse avgör exakt hur många nummer i varje klass som går vidare, tidsaspekten samt antal inskickade nummer i de olika klasserna är den avgörande faktorn. En målsättning är att finalföreställningen till sin sammansättning av de olika tävlingsklasserna ska spegla en typisk, svensk revyföreställning.

Noteras:

 • om tid finns i finalföreställningen kan fler nummer än de angivna maxantalen ovan avancera från semifinal till final, om LIS:s styrelse tycker att skäl föreligger. LIS:s styrelse kan finalplacera revynummer i vilken eller vilka klasser som helst, även om andra klasser inte fyllt sitt maxantal.
 • en arrangörs revys wildcardnummer kan göra att en klass överstiger sitt maxantal enligt ovan. Wildcardnumret tävlar utöver de andra framvalda numren.

 6c) JURYARBETE – Finaljuryn

Finaljuryn bedömer alla tävlande bidrag i finalföreställningen och avgör vilket nummer inom varje tävlingsklass som vinner Revy-SM. Vid likaresultat avgör juryordföranden.

I varje tävlingsklass tillsätts en Finaljury som består av:
4 representanter från olika medlemsrevyer, helst i varierande kön och ålder, samt en jury-ordförande ur LIS:s styrelse.

Medlemmarna i Finaljuryn lottas fram innan SM startar bland medlemsgrupper som ej är uttagna i den aktuella klassen, och vars medlemmar bokat minst ett 3-dagarspaket. Varje medlemsrevy kan delta i Finaljuryn i max 1 tävlingsklass. Alla jurymedlemmar från Finaljuryn samlas före första finalföreställningen för noggrann genomgång av bedömningskriterierna. Finaljuryn ser både fredags- och lördagsföreställningen, och båda föreställningarna väger lika tungt i den samlade bedömningen av numret. Finaljuryn får ej vara närvarande under finalföreställningens generalrepetition – tävlingsdeltagarna ska tydligt känna att detta är en repetition, och att de inte blir bedömda. För att undvika påverkan jurymedlemmarna emellan hålls på fredagskvällen inget jurymöte. När sista tävlande nummer spelats på lördagsföreställningen lämnar alla jurymedlemmar spellokalen under festliga former, varpå röstningsresultatet sammanräknas i spellokalens biutrymmen. Där lämnas den nu ifyllda röstningsblanketten till juryordföranden som öppet sammanräknar de inkomna rösterna med sin egen.

Varje jurymedlem röstar på 3 revynummer i den aktuella klassen enligt skalan 4, 2 och 1 poäng:
4 poäng till det nummer som bäst motsvarar bedömningskriterierna nedan
2 poäng till det nummer som näst bäst motsvarar bedömningskriterierna nedan
1 poäng till det nummer som näst, näst bäst motsvarar bedömningskriterierna nedan

Bedömningskriterier för Revy-SM

Jurygrupperna kommer att beakta följande 4 huvudkriterier:

Numrets innehåll
Öppning, textkvalitet*, slutpoäng*, genomtänkt

Framförande
Skicklighet, utstrålning, tempo, välrepeterat

Helhetsintryck
Första intrycket av numret, nådde man målet, något annat som förhöjde numret

Nytänkande
Fanns inslag av nytänkande vad gäller numrets innehåll, framförande eller helhetsintryck

* i förekommande fall

KOMMANDE FESTIVALER

2024 Sundsvall
7-10 augusti

HITTAT FEL?

Har du hittat ett misstag på sidan? Maila kansliet omedelbart på så åtgärdar vi det!

KONTAKT

LIS
Lokalrevyer i Sverige
Telefon 0515 - 185 20